آهنربایی
نمایش
131 قطعه آهنربایی برای ساختن سازه های نامحدود .
100 قطعه آهنربایی فلزی برای ساختن سازه های نامحدود .
100 قطعه آهنربایی برای ساختن سازه های نامحدود .
110 قطعه با نیروی خالص مغناطیسی ، با Geomag PRO-L هیچ چیز غیرممکن نیست.
68 قطعه : گوی ها ، صفحه ها و میله ها در تم سیاه و سفید .
104 قطعه برای ساختن سازه های نامحدود .
یک مجموعه از سازه های نامحدود و رنگارنگ از آهنرباها در انتظار شماست.
یک مجموعه از سازه های نامحدود و رنگارنگ از آهنرباها در انتظار شماست.
سازه های پیچیده ای که بیشتر از همیشه خلاقیت شما را به چالش می کشد.
سازه های پیچیده ای که بیشتر از همیشه خلاقیت شما را به چالش می کشد.
سازه های پیچیده ای که بیشتر از همیشه خلاقیت شما را به چالش می کشد.
ابزاری جدید برای خلق کردن سازه های جدید.
یک ایده ی بی نظیر در بسته های 22 تایی : آهنرباهای درخشان و صفحه های رنگی.
یک مجموعه از سازه های نامحدود و رنگارنگ از آهنرباها در انتظار شماست.
خلاقیت شما به فضا و قطعات بیشتری نیاز دارد. با جیومگ رنگی 91 قطعه شادی هیچوقت به پایان نمیرسه.
مدل سازی ژئومگ حرفه ای صفحه ها 131 قطعه – Geomag PRO panels 131

مدل سازی ژئومگ حرفه ای صفحه ها 131 قطعه – Geomag PRO panels 131

366,000تومان
مدل سازی ژئومگ حرفه ای فلزی 100 قطعه – Geomag PRO Coler 100

مدل سازی ژئومگ حرفه ای فلزی 100 قطعه – Geomag PRO Coler 100

366,000تومان
مدل سازی ژئومگ حرفه ای 100 قطعه – Geomag PRO Coler 100

مدل سازی ژئومگ حرفه ای 100 قطعه – Geomag PRO Coler 100

366,000تومان
مدل سازی ژئومگ حرفه ای 110 قطعه – Geomag Pro L110

مدل سازی ژئومگ حرفه ای 110 قطعه – Geomag Pro L110

486,000تومان
مدل سازی ژئومگ سیاه و سفید 68 قطعه – 68 Geomag Panels B&W

مدل سازی ژئومگ سیاه و سفید 68 قطعه – 68 Geomag Panels B&W

267,000تومان
مدل سازی ژئومگ صفحه ها 104 قطعه – 104 Geomag Classic Panels

مدل سازی ژئومگ صفحه ها 104 قطعه – 104 Geomag Classic Panels

297,000تومان
مدل سازی ژئومگ رنگی 120 قطعه – 120 Geomag Classic Color

مدل سازی ژئومگ رنگی 120 قطعه – 120 Geomag Classic Color

486,000تومان
مدل سازی ژئومگ رنگی86 قطعه – Geomag Classic Color 86

مدل سازی ژئومگ رنگی86 قطعه – Geomag Classic Color 86

375,000تومان
مدل سازی ژئومگ مکانیک 222 قطعه – Geomag Mechanics 222

مدل سازی ژئومگ مکانیک 222 قطعه – Geomag Mechanics 222

678,000تومان
مدل سازی ژئومگ مکانیک 164 قطعه – Geomag Mechanics 164

مدل سازی ژئومگ مکانیک 164 قطعه – Geomag Mechanics 164

567,000تومان
مدل سازی ژئومگ مکانیک 146 قطعه – Geomag Mechanics 146

مدل سازی ژئومگ مکانیک 146 قطعه – Geomag Mechanics 146

498,000تومان
مدل سازی ژئومگ مکانیک 86 قطعه – Geomag Mechanics 86

مدل سازی ژئومگ مکانیک 86 قطعه – Geomag Mechanics 86

333,000تومان
مدل سازی ژئومگ درخشان 22 قطعه – Geomag Classic Glitter 22

مدل سازی ژئومگ درخشان 22 قطعه – Geomag Classic Glitter 22

87,000تومان
مدل سازی ژئومگ رنگی127 قطعه – Geomag Classic Color 127

مدل سازی ژئومگ رنگی127 قطعه – Geomag Classic Color 127

525,000تومان
مدل سازی ژئومگ رنگی 91 قطعه – Geomag Classic Color 91

مدل سازی ژئومگ رنگی 91 قطعه – Geomag Classic Color 91

444,000تومان

سبد خرید